wedstrijd

reglement
Wedstrijdreglement Kastelenloop Diepenheim

 1. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd/teams/gemeente)

De Organisator deelt de Deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd, teamsamenstelling en woonplaats. Voor de dag van de Kastelenloop Diepenheim. De volgende categorieën worden onderscheiden.

 • Mannen Senioren 18 t/m 34
 • Mannen M35 35 t/m 44 
 • Mannen M45 45 t/m 54 
 • Mannen M55 55 en ouder
 • Vrouwen Senioren 18 t/m 34
 • Vrouwen V35 35 t/m 44
 • Vrouwen V45 45 t/m 54
 • Vrouwen V55 55 en ouder
 • Teams Mannen
 • Teams Vrouwen
 • Teams Gemengd
 • Bedrijventeams 

De Deelnemer dient voorafgaande aan de Kastelenloop Diepenheim te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is.

2. Prijzen

Er zijn prijzen (Bekers en medailles) beschikbaar voor de hierboven genoemde categorieën. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

3. Vaststelling uitslag
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende matpassage). Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

4. Wijze van voortbewegen.
Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie.

5. Startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.

6. Startnummers

 • De Deelnemer ontvangt van de Organisator één startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op zijn borst dat startnummer te bevestigen met behulp van de door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden.
 • De startnummers moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer, en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is.
 • Startnummers mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de Organisator.
 • Na afloop van de wedstrijd dient de deelnemer de tijdsregistratie CHIP in te leveren bij de stand nabij de finish. Na inlevering van de CHIP ontvangt de deelnemer een flesje Sportdrank.
 • Teams ontvangen per team 3 verschillende startnummers. Het startnummer voor teams is voorzien van een extra nummer 1,2,of 3 corresponderend met de ronde die het teamlid loopt.
  De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd.

7. Tijdregistratie
De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van IPICO chipsystemen voor electronische tijdregistratie. De chips hiervoor worden uitgereikt gelijktijdig met de startnummeruitgifte. Chips dienen met snelspanners aan de schoen bevestigd te worden. Tijdsregistratie wordt verzorgt door Zwolse Atletiek Vereniging P.E.C. 1910. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien de chip op de schoen gedragen wordt én het startnummer op de juiste wijze op de buik wordt gedragen.

8. Deadline/laatste loper
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer bepaalde punten van het parcours op bepaalde tijdstippen zijn gepasseerd.
7,2 km (eerste wisselpunt) moet om 20:00 uur gepasseerd zijn.
16 km punt (tweede wisselpunt) moet om 21:30 uur gepasseerd zijn.
De Deelnemer die zich op een genoemd tijdstip niet op of voorbij het daarbij genoemde punt bevindt, wordt door de Organisator uit de wedstrijd gehaald. Het oordeel van de door de Organisator benoemde scheidsrechter ‘laatste loper’ is bindend voor de vaststelling of een Deelnemer tijdig een bepaald punt is gepasseerd. Deelnemers die later dan 3,5 uur na de start, de finish passeren worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag (voor wedstrijdatleten gelden de limieten voor opname in de wedstrijduitslag conform het wedstrijdreglement).

9. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien deze zaak op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de Kastelenloop Diepenheim noodzakelijk wordt geacht.

9a. Uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit de wedstrijd te halen op grond van medische overwegingen. Als bij de organisatie twijfel bestaat over de gezondheid van een deelnemer en het veilig vervolgen van het parcours kan de deelnemer uit de wedstrijd gehaald worden.

10. Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
Deelnemers aan de Kastelenloop Diepenheim die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.

11. Overige bepalingen
Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens de Kastelenloop Diepenheim op het gehele parcours van kracht.

 • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd om te kleden bij de sporthal Diepenheim (200 meter van de start) en deze daar achter te laten, of in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door de Organisator bewaakt worden.

Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden info@kastelenloopdiepenheim.nl

Afmelding

Afmelding en / of wijziging van inschrijving MET restitutie van inschrijfgeld (artikel 3 van de algemene voorwaarden) is mogelijk tot 18 mei 2024. Na deze datum wordt er geen inschrijfgeld terugbetaald.

Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoudt de organisatie zich het recht voor deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.

hoofd

sponsors

mede

sponsors

© 2024 KastelenloopDiepenheim.nl – Realisatie: AthosWeb