algemene

voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE Kastelenloop Diepenheim

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Evenement: de in enig jaar te houden hardloopwedstrijd Kastelenloop Diepenheim.
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Kastelenloop Diepenheim.
  • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de Kastelenloop Diepenheim.
  • Organisator: Stichtingen Herdenkingen en Manifestaties Diepenheim
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2 Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van de schade uitkeert.
De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Kastelenloop Diepenheim.
De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de Kastelenloop Diepenheim. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de Kastelenloop Diepenheim sportmedisch te laten keuren.
De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Kastelenloop Diepenheim. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 3 Deelname
Deelname aan de Kastelenloop Diepenheim is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt of indien jonger schriftelijke toestemming heeft van de organisatie.
De Deelnemers mogen aan de Kastelenloop Diepenheim alleen deelnemen als hij of zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld én indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
De deelname aan de Kastelenloop Diepenheim geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan de Kastelenloop Diepenheim deel te laten nemen.
Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
Indien de Deelnemer verhinderd is aan de Kastelenloop Diepenheim deel te nemen, wordt bij afmelden voor de in het wedstrijdreglement vermelde datum het betaalde inschrijfgeld minus € 5,00 administratiekosten gerestitueerd. Bij afmelding na de in het wedstrijdreglement vermelde datum wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de Kastelenloop Diepenheim geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om de Kastelenloop Diepenheim geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 4 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de Kastelenloop Diepenheim gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam een wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

hoofd

sponsors

mede

sponsors

© 2024 KastelenloopDiepenheim.nl – Realisatie: AthosWeb